logotyp

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) slouží žákům, jejich rodičům a pedagogům. Pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží. Tým poradenských pracovníků na naší škole úzce spolupracuje s třídními učiteli, s asistenty pedagoga, s vedením školy i s dalšími poradenskými zařízeními. Chceme také přispět ke kvalitní spolupráci mezi školou a rodiči - zákonnými zástupci žáků.

Cíle Školního poradenského pracoviště:
 • kvalitní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro společné vzdělávání
 • průběžná a dlouhodobá péče o nadané žáky
 • omezení školní neúspěšnosti, průběžná a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem
 • prevence sociálně-patologických jevů (např. závislosti, agresivita, šikana, rasismus, zneužívání)
 • včasné odhalování problémových projevů chování ve školách
 • poskytování služeb kariérového poradenství
 • přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, rodičům i pedagogům
 • spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními
 
Práce s důvěrnými a citlivými daty:
Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem své činnosti, jsou chráněna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Dokumentace je uschována v uzamčené skříni a v případě potřeby poskytnuta k nahlédnutí dalším poradenským pracovníkům ta její část, nutná k výkonu jejich činnosti (např. rozhodnutí o integraci žáka potřebné k vytvoření individuálního vzdělávacího plánu.)
Zprávy dalších odborníků, např. PPP, jsou škole poskytovány na základě písemného souhlasu rodičů a je s nimi seznámen speciální pedagog, výchovný poradce, případně i metodik prevence, dále třídní učitel a další vyučující dotyčného žáka. Tím je vytvořen předpoklad k zajištění optimálních podmínek výuky a doporučených opatření ve všech předmětech.
 

Speciální pedagog a koordinátor ŠPP
Mgr. Romana Smetanová                     smetanova.r@zsjemnice.cz

 • Koordinuje práci jednotlivých členů ŠPP
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, vytyčení hlavních problémů žáka
 • Poskytování poradenské a konzultační pomoci rodičům žáků (ve dnech konzultací od 14:30 do 17:00 hod., v jinou dobu dle předběžné dohody)
 • Organizace přípravných kurzů pro předškoláky
 • Realizace intervenčních činností
  • Provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem, skupinou žáků (činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
  • Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření
  • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
  • Zabezpečení průběžné komunikace se zákonným zástupcem žáka
  • Komunikace s učiteli o problémech žáka a navržených opatřeních
Výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň a pro volbu povolání
Mgr. Radoslav Průša        prusa.r@zsjemnice.cz
 • Evidence a vykazování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Konzultace s poradenskými zařízeními
 • Pomoc při tvorbě PLPP a IVP
 • Dohled nad realizací doporučení poradenských zeřízení
 • Konzultace s rodiči a žáky po předchozí domluvě
 • Poradenství pro volbu povolání
 
Výchovný poradce a školní metodik prevence
Mgr. Rita Náplavová                  naplavova.r@zsjemnice.cz
 • Tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
 • Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
 • Poskytování přímé pomoci žákům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů a jejich rodičům
 • Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
 • Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence
 • Poskytování informačních a metodických materiálů
 • Spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy


Praconík v oboru psychologie
Bc. Soňa Koukalová                  koukalova.s@zsjemnice.cz

Školní psycholog se postupně stává standardní součástí škol. Cílem jejího působení bude udržování dobrého třídního i školního klimatu a řešení aktuálních obtíží. Na školního psychologa se mohou obracet žáci i rodiče.

Konzultační hodiny: individuálně po domluvě

Domluvte si, prosím, konzultaci dopředu. V případě potřeby se lze domluvit i na jiném termínu.

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která je bezplatná a vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá činnost školního psychologa je důvěrná a je podřízena Etickému kodexu práce školních psychologů.

Po nástupu žáka do školy podepisuje zákonný zástupce tzv. generální informovaný souhlas s činností školního psychologa ve škole, který je platný po celou dobu školní docházky žáka. Tento souhlas se vztahuje na všeobecnou činnost školního psychologa ve škole, např. pozorování žáků ve výuce, práci se třídou apod. Nevztahuje se na individuální spolupráci se žákem, pro kterou je nutné poskytnutí individuálního souhlasu rodičů. Výjimkou jsou krizové intervence a situace, kdy o konzultaci požádá samotný žák. V takovém případě školní psycholog poskytne jednorázovou konzultaci a v případě potřeby další spolupráce kontaktuje rodiče.

Školní psycholog spolupracuje s dalšími odborníky a vyvstane-li potřeba k jejich péči o dítě nebo rodinu, poskytne zákonnému zástupci potřebné informace a kontakty.

Co školní psycholog dělá?

 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje psychologické poradenství zákonným zástupcům
 • spolupracuje s pedagogy – konzultace týkající se vedení žáků a třídních kolektivů
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • poskytuje krizovou intervenci a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • provádí anonymní anketní šetření s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby

 

V jakých situacích se na něj můžete obrátit?

Žáci:

 • když máte problémy se spolužáky nebo kamarády a nevíte, jak je vyřešit
 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…)
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…)
 • když se nemůžete rozhodnout, na jakou střední školu jít
 • když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

 

Rodiče:

 • pokud se vám něco nedaří ve výchově vašeho dítěte
 • když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu
 • když máte podezření, že se vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • když vaše rodina prochází náročnou životní situací, která může mít dopad na psychiku vašeho dítěte
 • když má vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si
  na bolest hlavy, břicha, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády, nechce chodit do školy apod.)
 • když se potřebujete vyznat ve zprávě z psychologické poradny nebo od
  klinického psychologa
 
Logopedický asistent
Mgr. Romana Smetanová               smetanova.r@zsjemnice.cz

Logopedická péče - individuální logopedická péče dle časového rozvrhu po předběžné domluvě s rodiči.

Logopedický asistent
Mgr. Jana Průšová                    prusova.j@zsjemnice.cz

Logopedická péče - individuální logopedická péče dle časového rozvrhu po předběžné domluvě s rodiči.Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

Facebook ZŠ v Jemnici

obrázek
Nejaktuálnější informace naleznete na našem facebookovém profilu.

Časopis Jemňáček - letní vydání

obrázek
Přečtěte si prázdninové - již 45. - vydání našeho školního časopisu Jemňáček.

Videa ZŠ v Jemnici

obrázek
Aktuální videa Základní školy v Jemnici
Základní škola v Jemnici, p.o., nám. Svobody 88, 675 31 Jemnice
Tel: 731 180 822, e-mail: hirt.z@zsjemnice.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Školní družina
Facebook
Kontakty Jemnice
Jídelna ZŠ Jemnice
Home Základní škola Jemnice
Město Jemnice
HOME ZŠ JEMNICE
 • image 230
 • image 229
 • image 228
 • image 227
 • image 226
 • image 127

Created by © 2013 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy